NS PARQUET - Wooden floors

BG
proekt_po_op

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

Проект по  Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Пакета с документи, необходими за кандидатстване по тръжната процедура можете да свалите от следния линк ДОКУМЕНТАЦИЯ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Емком България ЕООД организира информационно събитие, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.004-0133-C01 „Внедряване на иновативна технология за профилиране на паркет, с цел повишаване ресурсната ефективност на Емком България ЕООД”. На събитието ще се представи информация за постигнатите резултати по проекта с цел тяхното мултиплициране сред представители на заинтересованите страни. Събитието ще се проведе на 27.01.2020 г., от 11:30 часа, на адрес: община Калояново, с. Долна махала, Стопански двор, производствена база на Емком България ЕООД.

 –––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––
Проект  № BG16RFOP002-3.004-0133-C01 „Внедряване на иновативна технология за профилиране на паркет, с цел повишаване ресурсната ефективност на Емком България ЕООД“ финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Емком България“ ЕООД, тръжна документация за публичната покана.

Документи – PDF

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

„ЕМКОМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0484-С01, по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, е в изпълнение на проект:

„Внедряване на нови технологии за повишаване производителността и засилване на експортния потенциал на Емком България ЕООД”

Основните цели на проекта са:

1. Повишаване на производствения капацитет на кандидата;
2. Засилване на експортния потенциал на кандидата.

Специфични цели:

1. Оптимизиране на технологичните процеси;
2. Автоматизиране на Етап 2 от производствения цикъл;
3. Увеличаване производителността на предприятието;
4. Въвеждане на нов конкурентоспособен продукт в производството;
5. Нарастване на приходите от износ;
6. Подобряване ресурсната ефективност и ефикасност на производствения процес.

Проектът е насочен към повишаване на производствения капацитет на Емком България ЕООД и засилване на експортния потенциал чрез реализацията на следните дейности: Дейност за подобряване на производствените процеси; Дейност за разнообразяване на асортимента от продукти на предприятието; Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес. Основният инструмент, чрез който ще се реализират така обособените дейности е закупуването на нова високотехнологична машина. Закупуването на новата линия ще доведе до въвеждането в дейността на Емком България ЕООД на съвременни и интелигентни системи за производство. Новото оборудване ще осигури непрекъснат и последователен производствен процес, ефективност и ефикасност на цялата дейност, по отношение на влаганите ресурси, както и разнообразяване на продуктовия асортимент, чрез въвеждането на нови продукти. Всичко това ще издигне компанията на различно технологично ниво и ще ѝ даде възможност да предлага продукция на по-конкурентни цени, с висококачествени характеристики напълно отговарящи на изискванията на клиентите, и удовлетворяващи техните нужди.

 –––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––
Проект  BG16RFOP002-2.001-0484 „Внедряване на нови технологии за повишаване производителността и засилване на експортния потенциал на Емком България ЕООД ” финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Емком България“ ЕООД, тръжна документация за провеждане на процедура „избор с публична покана“ с предмет:„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматизирана технологична линия за пресоване на слепени паркетни плочи

Документи

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

„Емком България“ ЕООД, тръжна документация за провеждане на процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС 160/2016 г. с предмет: Извършване на СМР на производствена сграда, в рамките на проект BG16RFOP002-3.001-0611  „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел разширяване производствения капацитет и повишаване конкурентоспособността на Емком България ЕООД“

Документи – PDF

Документи – DOC

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

„ЕМКОМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ

№ BG16RFOP002-3.004-0133-C01, по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура № BG16RFOP002-3.004 – Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите – Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“, е в изпълнение на проект:

„Внедряване на иновативна технология за профилиране на паркет, с цел повишаване ресурсната ефективност на Емком България ЕООД“

Основната цел на проекта е насочена към повишаване ресурсната ефективност на Емком България, чрез внедряване на иновативна технология за сглобяване на паркетни плочи тип „клик“.
Специфични цели:
1.Намаляване количеството влагани суровини за единица продукция;
2.Намаляване използваните опасни химични вещества в производството;
3.Внедряване на пилотна за България, иновативна технология за профилиране на паркет;
4.Въвеждане на технологии за рециклиране на производствен отпадък;
5.Разширяване капацитета на предприятието.

Проектното предложение е насочено към повишаване ресурсната ефективност на Емком България ЕООД, чрез внедряване на иновативна технология за сглобяване на паркетни плочи тип „клик“ система, чрез реализацията на следните мерки: 1.Изготвяне на одит за ресурсна ефективност на проекта; 2.Придобиване на Профилираща машина за клик система; 3. Придобиване на Пакето-разкройващ циркуляр; 4.Придобиване на Линия за калибриране на технологичен отпадък от шперплат; 5.Закупуване на лиценз за 5G клик система; 6.Организиране и провеждане на събитие за мултиплициране на резултатите от проекта.
Реализацията на проекта, е в пълно съответствие със стратегията за ресурсна ефективност на предприятието, като резултатите, които ще се постигнат, са: Повишаване на ефективността на производствените разходи; Намаляване на количеството използвани суровини при производството на единица продукция след изпълнение на проекта; Внедряване на процесна иновация за профилиране на естествен паркет, пилотна за България; Предотвратяване образуването на отпадък от хартиени опаковки; Намаляване на общото количество отпадъци от производството; Намаляване количеството използвана вода в производството; Преминаване на отпадъка от шперплат към степен „рециклиране“ от йерархията на отпадъците; Повишаване количеството произвежданите продукти; Намаляване употребата на ОХВ при производството на трислоен паркет; Намаляване вредното въздействие от дейността на Емком България върху околната среда.
Резултатите от реализацията на дейностите ще бъдат разпространени сред компаниите, опериращи в сферата на производството на естествен паркет. Мултиплицирането на положителния ефект, ще помогне и на други фирми да повишат ресурсната си ефективност, а оттам – и ефективността на икономиката като цяло.

Период на изпълнение: 29.11.2018 г. – 29.07.2020 г.

Обща стойност на проекта: 755 850.00 лева, в това число: 529 095.00 лева безвъзмездна финансова помощ, от които 449 730,75 лева европейско и 79 364,25 лева национално съфинансиране.

 

 –––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––
Проект № BG16RFOP002-3.004-0133-C01 „Внедряване на иновативна технология за профилиране на паркет, с цел повишаване ресурсната ефективност на Емком България ЕООД“ финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––