NS PARQUET - Wooden floors

BG
proekt_po_op

Проект по ОП „Иновации и Конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Емком България ЕООД организира информационно събитие, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.004-0133-C01 „Внедряване на иновативна технология за профилиране на паркет, с цел повишаване ресурсната ефективност на Емком България ЕООД”. На събитието ще се представи информация за постигнатите резултати по проекта с цел тяхното мултиплициране сред представители на заинтересованите страни. Събитието ще се проведе на 27.01.2020 г., от 11:30 часа, на адрес: община Калояново, с. Долна махала, Стопански двор, производствена база на Емком България ЕООД.

 –––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––
Проект  № BG16RFOP002-3.004-0133-C01 „Внедряване на иновативна технология за профилиране на паркет, с цел повишаване ресурсната ефективност на Емком България ЕООД“ финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Емком България“ ЕООД, тръжна документация за публичната покана.

Документи – PDF

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

„ЕМКОМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0484-С01, по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, е в изпълнение на проект:

„Внедряване на нови технологии за повишаване производителността и засилване на експортния потенциал на Емком България ЕООД”

Основните цели на проекта са:

1. Повишаване на производствения капацитет на кандидата;
2. Засилване на експортния потенциал на кандидата.

Специфични цели:

1. Оптимизиране на технологичните процеси;
2. Автоматизиране на Етап 2 от производствения цикъл;
3. Увеличаване производителността на предприятието;
4. Въвеждане на нов конкурентоспособен продукт в производството;
5. Нарастване на приходите от износ;
6. Подобряване ресурсната ефективност и ефикасност на производствения процес.

Проектът е насочен към повишаване на производствения капацитет на Емком България ЕООД и засилване на експортния потенциал чрез реализацията на следните дейности: Дейност за подобряване на производствените процеси; Дейност за разнообразяване на асортимента от продукти на предприятието; Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес. Основният инструмент, чрез който ще се реализират така обособените дейности е закупуването на нова високотехнологична машина. Закупуването на новата линия ще доведе до въвеждането в дейността на Емком България ЕООД на съвременни и интелигентни системи за производство. Новото оборудване ще осигури непрекъснат и последователен производствен процес, ефективност и ефикасност на цялата дейност, по отношение на влаганите ресурси, както и разнообразяване на продуктовия асортимент, чрез въвеждането на нови продукти. Всичко това ще издигне компанията на различно технологично ниво и ще ѝ даде възможност да предлага продукция на по-конкурентни цени, с висококачествени характеристики напълно отговарящи на изискванията на клиентите, и удовлетворяващи техните нужди.

 –––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––
Проект  BG16RFOP002-2.001-0484 „Внедряване на нови технологии за повишаване производителността и засилване на експортния потенциал на Емком България ЕООД ” финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Емком България“ ЕООД, тръжна документация за провеждане на процедура „избор с публична покана“ с предмет:„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматизирана технологична линия за пресоване на слепени паркетни плочи

Документи

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

„Емком България“ ЕООД, тръжна документация за провеждане на процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС 160/2016 г. с предмет: Извършване на СМР на производствена сграда, в рамките на проект BG16RFOP002-3.001-0611  „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел разширяване производствения капацитет и повишаване конкурентоспособността на Емком България ЕООД“

Документи – PDF

Документи – DOC

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

„ЕМКОМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ

№ BG16RFOP002-3.004-0133-C01, по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура № BG16RFOP002-3.004 – Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите – Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“, е в изпълнение на проект:

„Внедряване на иновативна технология за профилиране на паркет, с цел повишаване ресурсната ефективност на Емком България ЕООД“

Основната цел на проекта е насочена към повишаване ресурсната ефективност на Емком България, чрез внедряване на иновативна технология за сглобяване на паркетни плочи тип „клик“.
Специфични цели:
1.Намаляване количеството влагани суровини за единица продукция;
2.Намаляване използваните опасни химични вещества в производството;
3.Внедряване на пилотна за България, иновативна технология за профилиране на паркет;
4.Въвеждане на технологии за рециклиране на производствен отпадък;
5.Разширяване капацитета на предприятието.

Проектното предложение е насочено към повишаване ресурсната ефективност на Емком България ЕООД, чрез внедряване на иновативна технология за сглобяване на паркетни плочи тип „клик“ система, чрез реализацията на следните мерки: 1.Изготвяне на одит за ресурсна ефективност на проекта; 2.Придобиване на Профилираща машина за клик система; 3. Придобиване на Пакето-разкройващ циркуляр; 4.Придобиване на Линия за калибриране на технологичен отпадък от шперплат; 5.Закупуване на лиценз за 5G клик система; 6.Организиране и провеждане на събитие за мултиплициране на резултатите от проекта.
Реализацията на проекта, е в пълно съответствие със стратегията за ресурсна ефективност на предприятието, като резултатите, които ще се постигнат, са: Повишаване на ефективността на производствените разходи; Намаляване на количеството използвани суровини при производството на единица продукция след изпълнение на проекта; Внедряване на процесна иновация за профилиране на естествен паркет, пилотна за България; Предотвратяване образуването на отпадък от хартиени опаковки; Намаляване на общото количество отпадъци от производството; Намаляване количеството използвана вода в производството; Преминаване на отпадъка от шперплат към степен „рециклиране“ от йерархията на отпадъците; Повишаване количеството произвежданите продукти; Намаляване употребата на ОХВ при производството на трислоен паркет; Намаляване вредното въздействие от дейността на Емком България върху околната среда.
Резултатите от реализацията на дейностите ще бъдат разпространени сред компаниите, опериращи в сферата на производството на естествен паркет. Мултиплицирането на положителния ефект, ще помогне и на други фирми да повишат ресурсната си ефективност, а оттам – и ефективността на икономиката като цяло.

Период на изпълнение: 29.11.2018 г. – 29.07.2020 г.

Обща стойност на проекта: 755 850.00 лева, в това число: 529 095.00 лева безвъзмездна финансова помощ, от които 449 730,75 лева европейско и 79 364,25 лева национално съфинансиране.

 

 –––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––
Проект № BG16RFOP002-3.004-0133-C01 „Внедряване на иновативна технология за профилиране на паркет, с цел повишаване ресурсната ефективност на Емком България ЕООД“ финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

about-us

About us

NS PARQUET – Wooden floors,

world-class made in Bulgaria! The company was found in 1991 and today is a leading producer of parquet in Bulgaria. NS PARQUET is still a real family business and it is managed personally by the owners. Production is in line with market dimanika and high customer expectations. Good corporate structure allows flexability and adaptability in making decisions and search for new manufacturing practices, makes us a preferred partner of local and international market. High criteria for our products require strict control of raw materials supplied. Only the best materials from forests lossproducts origin and well managed properly are used in our production.

To ensure that you get only the best, we have developed a closed production cycle. For these years we izgadihme modern producing massive and multi raw fabrichnofinishirani and wooden floors. Introduced technology and competitive industrialized production of the most modern world producers. NS PARQUET is the first Bulgarian manufacturer of flooring, which uses industrial UV technology for the finish flooring.

Today we use skillfully modern machines for production and complement traditional methods and experience gained over the years, which allows us to produce modern products with traditional quality. The wide range of wood types, sizes, colors, decors and finishes give the choice of our clients find the best solution for their interior. NS PARQUET can create special scenery chosen by the customer.

selected-for-you

Selected for you

masiven parket

Solid Wood

Engineered wood

Decors

Stairs

Art

solid-wood

Solid wood

Oak

Walnut

Cherry

Ash

Pear

oak

OAK

Oak,- the preferred one!

Oak wood is most preferred for the production of flooring and furniture.

This is because it is extremely durable and with a relaxed structure.

Its natural color is bright and warm and can be easily combined with other parts of the interior, but also allows coloring in a wide range of scenery, which makes it compatible with both at The traditional choice, and with the boldest innovative solutions.

 

PERFECTION!

Who can believed that it is possible to have a natural wooden floor and it looks unnaturally perfect!

In the Extra selection we select the tree as if it is painted.

Without knots and contrast stripes, only uniform wood structure intersected by the „golden thread “ of oak wood.

Moderation!

Select selection is for people who want to enjoy the wood grain of the oak , but without becoming a focus in the interior. The small knots and natural colors of the wood are intended only to highlight the natural beauty without intrusive presence.

Let it be wood!

Rustic oak selection reveals all the beauty of natural wood . Saturation of patterns and knots that play with amber background. This selection is becoming more popular not only for rustic interiors, but also ultra-modern design.

walnut

WALNUT

European walnut – the incomparable one!

European walnut is known from the specialits as Juglans Regia, one of the rarest and expensive timber. Because of its exceptional colors and textures is valuable and sought for the production of luxury furniture and tools. We NS parquet know how to process and selection and highlight the incredible beauty and richness of texture to it into the focus of the most exquisite interiors.

 

WALNUT – incomparable !

European walnut is known as Juglans Regia, one of the rarest and expensive wood. Because of its exceptional colors and textures is valuable and sought for the production of luxury furniture and tools. We from NS parquet know how to process, select and highlight the incredible beauty and richness of texture makes it a focus of the most exquisite interiors.

cherry

CHERRY

European cherry – the royal one!

Cherry wood, although not very large density compared to other hardwood is preferred by fans of classic luxury. Undergone heat treatment, the wood becomes saturated and exclusive red color combined with her living structure made under your royal exciting and stylish!

 

CHERRY – Royal!

Cherry wood, although not very large density compared to other hardwood is preferred by fans of classic luxury. After heat treatment, the wood becomes saturated and exclusive red color combined with her live structure made your floor royal exciting and stylish!

ash

ASH

Ash – for the young at heart!

Natural pearls color of the wood and its unique structure provides asylum ease of interior harmony and modern natural presence

 

 

 

 


pear

PEAR

 

 

 

 

 

 

engineered-wood

Engineered wood

.

Oak

Walnut

Ash

.

 

oak_engineered_wood

OAK

Oak,- the preferred one!

Oak wood is most preferred for the production of flooring and furniture.

This is because it is extremely durable and with a relaxed structure.

Its natural color is bright and warm and can be easily combined with other parts of the interior, but also allows coloring in a wide range of scenery, which makes it compatible with both at The traditional choice, and with the boldest innovative solutions.

 

PERFECTION!

Who can believed that it is possible to have a natural wooden floor and it looks unnaturally perfect!

In the Extra selection we select the tree as if it is painted.

Without knots and contrast stripes, only uniform wood structure intersected by the „golden thread “ of oak wood.

Download PDF Catalog

Technical information

Technical information

Moderation!

Select selection is for people who want to enjoy the wood grain of the oak , but without becoming a focus in the interior. The small knots and natural colors of the wood are intended only to highlight the natural beauty without intrusive presence.

Download PDF Catalog

Technical information

Technical information

Let it be wood!

Rustic oak selection reveals all the beauty of natural wood . Saturation of patterns and knots that play with amber background. This selection is becoming more popular not only for rustic interiors, but also ultra-modern design.

Download PDF Catalog

Technical information

Technical information

walnut_engineered_wood

WALNUT

European walnut – the incomparable one!

European walnut is known from the specialits as Juglans Regia, one of the rarest and expensive timber. Because of its exceptional colors and textures is valuable and sought for the production of luxury furniture and tools. We NS parquet know how to process and selection and highlight the incredible beauty and richness of texture to it into the focus of the most exquisite interiors.

 

WALNUT – incomparable !

European walnut is known as Juglans Regia, one of the rarest and expensive wood. Because of its exceptional colors and textures is valuable and sought for the production of luxury furniture and tools. We from NS parquet know how to process, select and highlight the incredible beauty and richness of texture makes it a focus of the most exquisite interiors.

ash_engineered_wood

ASH

Ash – for the young at heart!

Natural pearls color of the wood and its unique structure provides asylum ease of interior harmony and modern natural presence

 

 

 

 


decors

Decors

stairs

Stairs

art

Art

 

customs

Customs

gallery

Gallery

House Sofia

House Sofia

Arh Radina Gesheva
Casa Ibiza – Cala Tarida

Casa Ibiza – Cala Tarida

Design by Anna Batalova
House Santiago, Chile

House Santiago, Chile

Design by Anna Batalova
Sozopol

Sozopol

Arh Radina Gesheva
Sofia apartment

Sofia apartment

Arh Radina Gesheva
Sofia

Sofia

Arh Radina Gesheva
Santiago di Chile edificio lastarrias

Santiago di Chile edificio lastarrias

Design by Anna Batalova
House Plovdiv

House Plovdiv

Zlatka Lambreva
Apartment Sofia

Apartment Sofia

Mi Architects
House Plovdiv

House Plovdiv

Ing. Galabov
Swiss house

Swiss house

Arh Geneva
Apartment Sofia

Apartment Sofia

Design Ivo Velokov
Restaurante La Turuleta Madrid

Restaurante La Turuleta Madrid

Design by Anna Batalova
Hoteles Ibiza

Hoteles Ibiza

Design by Anna Batalova
Club Sofia

Club Sofia

Arh Penka Stancheva
House Plovdiv

House Plovdiv

Arh Penka Stancheva
Apartment Sofia

Apartment Sofia

Arh Bratkov
Other

Other

Other
downloads

Downloads

Name

Name

Name

NS PARQUET – Decors

NS PARQUET – Prefinished solid floors

NS_Parquet – Catalogue

contact-us

Contact

If you want to contact us, please fill the form.

Factory: 4200 Dolna Mahala, BULGARIA

tel./fax +359 31 702 335

sales@nsparquet.com

Showroom Plovdiv: 4000, Plovdiv 8, Ruski bvl

tel./fax +359 32 64 22 84
sales@nsparquet.com

 

Showroom Sofia: 1000, Sofia 60, Bulgaria bvl

tel./fax +359 2 958 99 38
sofia@nsparquet.com

Your Name (required)

Phone

Fax

Your Email (required)

Your Message